فراخوان تجاری‌سازی فناوری ها در حوزه زیست‌فناوری

با توجه به شکل گیری شتابدهنده‌های تخصصی در حوزه زیست‌فناوری به عنوان زیرساختی برای حضور فناوران و پژوهشگران، هدایت دانش فنی ایجاد شده در این مراکز شتابدهی برای ورود به صنعت و بازار از اساسی‌ترین اقدامات در زنجیره تجاری‌سازی این محصولات به شمار می‌رود.

تجاری‌سازی فناوری‌های نوین در بیوتکنولوژی به معنی انتقال دانش فنی از مرحله طرح و ایده تا بازار به صورت سریع و بهینه در محیط تجاری امروزی میباشد. این فرایند شامل مراحل طرح ایده، طراحی، توسعه، بالا بردن تولید، بازاریابی و کوشش‌های بعدی برای پیشرفت محصول ادامه می یابد. در واقع یکی از پیچیده ترین مراحل رسوخ فناوری های نوین درمحصولات بیوتکنولوژی، مرحله انتقال یافته‌های تحقیقاتی به عرصه تولید است که با عنوان انتقال فن آوری از تحقیقات به تولید یا تجاری سازی مطرح می‌شود. راهکار ورود به دنیای کسب و کار امروزی، فناوری است و شاه کلید آن، تجاری سازی و ارزش افزوده ناشی از آن است. تجاری سازی یافته های پژوهشی، حلقه اتصال فناوری و بازار است و تمرکز آن بر حلقه های انتهایی زنجیره ارزش است.

فایل ها

کلمات کلیدی
//isti.ir/Z6Bp