با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور

افتتاح شتابدهنده واکسن و سلول های بنیادی فن یاخته

این شتاب دهنده از شرکتها و فناوران فعال در زمینه داروهای نو‌ترکیب در پلتفرم های مختلف از جمله تولید فرآورده های درمانی بر اساس سلول های بنیادی و تولید سویه انواع واکسن های مورد نیاز نظام سلامت کشور حمایت نرم افزاری و سخت افزاری می نماید. این شتابدهنده، مرداد ماه سال جاری با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سورنا ستاری افتتاح شد.

این شتاب دهنده از شرکتها و فناوران فعال در زمینه داروهای نو‌ترکیب در پلتفرم های مختلف از جمله تولید فرآورده های درمانی بر اساس سلول های بنیادی و تولید سویه انواع واکسن های مورد نیاز نظام سلامت کشور حمایت نرم افزاری و سخت افزاری می نماید. این شتابدهنده، مرداد ماه سال جاری با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سورنا ستاری افتتاح شد.


کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان