با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور

افتتاح رسمی اولین شتابدهنده مواد اولیه دارویی کشور

شتابدهنده ماد، اولین شتابدهنده مواد اولیه دارویی کشور با حضور دکتر ستاری و دکتر قانعی به بهره برداری رسید.

شتابدهنده ماد، اولین شتابدهنده مواد اولیه دارویی کشور با حضور دکتر ستاری و دکتر قانعی به بهره برداری رسید. شتابدهنده ماد، بر روی توسعه مواد اولیه داروهای پیشرفته متمرکز است و هم اکنون، بیش از 5 تیم با استفاده از زیرساخت های فنی این شتابدهنده، بر روی محصولات مورد نیاز کشور به فعالیت می پردازند.
کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان