با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور و دو تن از وزیران

افتتاح اولین مجتمع تولید آنزیم کشور در مقیاس صنعتی

این کارخانه با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزیر بهداشت و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افتتاح شد.

مجتمع صنعتی بن دا فرآور، اولین مرکز دارای توانمندی تولید 15 آنزیم مهم در مقیاس صنعتی با حضور وزیر بهداشت، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افتتاح شد.

 


کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان