با توجه به تغییرات فناورانه و توسعه کارکرد فناوری ها در حوزه های مختلف،بنرماه ریزی و سیاستگذاری در حوزه های مختلف باید با نگاه به آینده و در نظر داشتن این تغییرات هم از بعد علمی و هم از بعد کاربرد آن ها در بخش های مختلف صنعتی باشد.

در این طرح، نیاز است تا با استفاده از روش های مختلف آینده نگاری و بهره گیری از ابزارهای آن، کاربست های زیست فناوری در حوزه های مختلف شناسایی و احصاء شود.

برای دانلود RFP اینجا را کلیک کنید.